Wettelijke vermeldingen

Algemene gebruiksvoorwaarden

De website www.cerp.be is opgemaakt door de onderneming CERP N.V. met een maatschappelijk kapitaal van € 7.084.375,00, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) – Rechtbank van koophandel te Brussel (Ondernemingsnr. 0403.057.962) en met maatschappelijke zetel te Anderlecht, Humaniteitslaan 55, 1070 Anderlecht, en vertegenwoordigd door de heer Bertrand Bussy directeur publicatie.

CERP N.V., groothandelaar-distributeur, is een dochteronderneming van 'Astera, een coöperatieve groep die in 1919 opgericht werd in Frankrijk en zich bezig houdt met de internationale distributie van farmaceutische producten.


Artikel 1 Definities

Grafisch charter: verwijst naar de creaties met betrekking tot de algemene structuur van de Site.

Inhoud(en): betekent merken, logo's, domeinnamen, grafische beelden, trailers, muziekwerken, foto's, softwaretoepassingen, animaties, teksten, verkoopbeschrijvingen en evenementen, of deze nu een visueel en/of audiokarakter hebben afkomstig van CERP NV en/of haar opdrachtgevers.

Lid(leden): betekent apotheker, actieve natuurlijke persoon, houder van het diploma van apotheker die zijn inschrijving bij de Order van de apothekers aantoont, eigenaar van een apotheek of exploitant van een apotheek in een bedrijf en met reeds een account bij CERP N.V. alsook de door hem gemachtigde apotheekmedewerkers.

Diensten: betekent de door CERP N.V. op haar website aangeboden diensten.

Website: betekent de website van de onderneming CERP N.V., meer bepaald op het adres www.cerp.be

Artikel 2 Toepassingsgebied en aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten van de site

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV" te noemen) zijn in het Nederlands en zijn van toepassing tussen de onderneming CERP N.V. en ieder Lid dat toegang wenst tot de site.

De Diensten zijn uitsluitend voorbehouden aan de Leden. Elk gebruik van de Diensten door het lid leidt van rechtswege tot de toepassing van deze AGV.

Het Lid verbindt zich ertoe exacte informatie te verstrekken over zijn persoonlijke gegevens en iedere andere inlichting te verstrekken die noodzakelijk is voor de toegang tot de Diensten van de Site en deze informatie regelmatig te updaten.

Artikel 3 Voorwaarden voor inschrijving op en toegang tot diensten

De Diensten zijn toegankelijk voor de Leden op de Site.

Apothekers die al een CERP NV account hebben worden beschouwd als Lid en kunnen de site raadplegen door in te loggen met hun codes en N.V. login.

Elk lid moet verplicht:
 • Ofwel een natuurlijke persoon zijn die houder is van het Belgische diploma van apotheker, die zijn inschrijving op de lijst van de Orde van Apothekers aantoont, eigenaar of mede-eigenaar is van een apotheek en geautoriseerd zijn om deze uit te baten;
 • Ofwel een natuurlijke persoon zijn die houder is van het Belgische diploma van apotheker, die zijn inschrijving op de lijst van de Orde van Apothekers aantoont, vennoot en zaakvoerder is van een onderneming die geautoriseerd is een apotheek uit te baten op het Belgisch grondgebied;
 • Ofwel een natuurlijke persoon zijn, die deel uitmaakt van het personeel van de apotheek en gemachtigd is.
Wanneer het lid geschrapt wordt van de lijst van de Orde van Apothekers om welke reden dan ook, dan verliest het ieder recht om "online" handel te drijven. De gebruiker verbindt zich ertoe om de onderneming schriftelijk en onmiddellijk in kennis te stellen van iedere eventuele wijziging in zijn situatie.

Het Lid zal toegang hebben tot de diensten dankzij een toegangscode en een wachtwoord. De elementen die het Lid in staat stellen zich te identificeren en in te loggen op de site, zijn strikt persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Het Lid kan, op ieder ogenblik, zijn wachtwoord wijzigen vanuit zijn persoonlijke ruimte.

Het Lid verbindt zich ertoe zijn toegangscode en zijn wachtwoord niet, in welke vorm dan ook, mee te delen aan enige derde.

In geval van verlies of diefstal van een identificatie-element moet het Lid, binnen vierentwintig uur na de gebeurtenis, CERP N.V. inlichten die, de verloren of gestolen elementen zal annuleren en per brief, mail of telefoon de nieuwe indentificatie-elementen aan de gebruiker zal meedelen.

Elk gebruik van de identificatie-elementen van het Lid gebeurt onder zijn volledige en zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

Artikel 4. Beschrijving van de dienst Mijn account

Elk Lid dat de dienst MIJN ACCOUNT raadpleegt, heeft de mogelijkheid om:
 • de informatie in verband met zijn apotheek, zijn persoonlijke gegevens zijn logins en zijn vacatures te raadplegen, wijzigen en aan te vullen met inachtneming van de bepalingen van artikel 3.
Artikel 5. Garanties - Aansprakelijkheid

5.1. Garanties
CERP N.V. doet zijn uiterste best om zijn Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, ongeacht gepland onderhoud, onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel.

De toegang tot de Site en de Diensten wordt verstrekt op basis van een "as is" dienst die toegankelijk is naargelang van zijn beschikbaarheid.

CERP NV geeft geen expliciete of impliciete garanties, waaronder en zonder dat deze opsomming exhaustief is, garanties in verband met de kwaliteit en de compatibiliteit van de Diensten voor een specifiek gebruik, en de niet-schending van de gebruiksregels van de Diensten door zijn Leden.

5.2. Beperking van aansprakelijkheid
CERP N.V. verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om het gebruik van haar Site te garanderen in de beste omstandigheden.

CERP N.V. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien een Lid de Site gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en meer bepaald indien het Lid de bepalingen van artikel 3 schendt.

Artikel 6. Opschorting van de toegang tot de diensten

CERP N.V. kan de toegang tot de diensten opschorten en stuurt een kennisgeving naar het Lid dat hierop onmiddellijk dient te antwoorden indien dit lid op de Site enigerlei inhoud verspreidt die in strijd is met de wet en/of de openbare orde, en meer bepaald, zonder dat deze lijst exhaustief is, enigerlei gewelddadige, pornografische, racistische, antisemitische of xenofobe inhoud die een inbreuk betekent op de menselijke waardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de auteursrechten, de naburige rechten, de merkenrechten of de persoonlijkheidsrechten van derden. Indien er geen antwoord komt, dan kan CERP N.V. van rechtswege de account van het Lid verwijderen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Er wordt gesteld dat het Grafische Charter en de Inhoud van de Site beschermd zijn door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom die momenteel van kracht is in België, en dit voor de hele wereld. CERP N.V. is houder van alle rechten die ermee verband houden.

Om deze reden en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is alleen het gebruik van het Grafisch Charter en van de Inhoud voor privédoeleinden toegestaan.

Bijgevolg mag het Lid dit Grafisch Charter en/of de Inhoud niet weergeven, reproduceren, wijzigen, of meer algemeen, gebruiken, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CERP N.V.

Elk ongeoorloofd gebruik van het Grafisch Charter van de Site en/of van de Inhoud ervan vormt een inbreuk op het auteursecht en/of het kentekenrecht en stelt het Lid strafrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk op basis van de inbreuk op het auteursrecht en/of het kentekenrecht.

Artikel 8. Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Wet Informatica en Vrijheid van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elk lid recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die via de site bereikt worden. Elk lid heeft een recht op rechtzetting door op de Site naar de rubriek "Nous contacter" (contact met ons opnemen) te surfen, door ons te schrijven "Ik wens mijn account te beëindigen" of per brief op het volgende adres: CERP N.V., Humaniteitslaan, 55, 1070 Anderlecht.

CERP N.V. kan aan derden de door de Leden op de Site verspreide gegevens meedelen. Ze zullen alleen worden gebruikt om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/-e-mails en in het kader van de personalisering van de Site op grond van de vastgestelde voorkeuren van de Leden.

CERP N.V. kan eveneens geconsolideerde statistieken in verband met haar Leden, haar verkopen, handelspatronen en de informatie op de Site verstrekken aan eervolle derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

Artikel 9 - Tarief

De registratie is gratis. De raadpleging van de diensten ook.
De kosten van de telefonische communicatie tussen de apparatuur van de gebruiker en die van de onderneming blijven echter uitsluitend ten laste van de gebruiker.

Artikel 10. Wijziging van deze algemene gebruiksvoorwaarden

CERP N.V. behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden vrij te wijzigen. Elke nieuwe versie van deze gebruiksvoorwaarden zal vooral gemeld worden op de pagina Wettelijke Vermelding van de rubriek Wettelijke Informatie.
Wij verzoeken u dan ook deze bij elk bezoek te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie ervan, die permanent beschikbaar is op de Site. Het staat u dan vrij om deze Diensten niet te raadplegen indien u zich niet kunt vinden in de voorwaarden.

Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden en gelden alleen voor de Leden die de Diensten gebruiken na de wijziging ervan.

Artikel 11. Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie

DEZE AGV ZIJN ONDERWORPEN AAN HET BELGISCH RECHT. BIJ EEN GESCHIL IN VERBAND MET DE INTERPRETATIE, GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DEZE AGV EN BIJ GEBREK AAN EEN VOORAFGAANDE MINNELIJKE OPLOSSING ZIJN ALLEEN DE RECHTBANKEN VAN BRUSSEL BEVOEGD.


Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden.

1. Elke plaatsing van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene verkoopvoorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn indien deze ze niet, bij aangetekend schrijven, op straffe van verval, betwist binnen uiterlijk dertig na kennisneming ervan na ontvangst van de eerste factuur. De klant stemt ermee in om eventuele toekomstige wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, tenzij hij uitdrukkelijk zijn weigering te kennen geeft bij een aangetekende brief, op straffe van verval, verzonden binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de eerste factuur die deze wijzigingen bevat. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper voldoet aan alle noodzakelijke voorwaarden, met name met betrekking tot farmaceutische regelgeving.
Behoudens schriftelijke vastgestelde andersluidende voorwaarden zijn al onze verkopen en prestaties overeengekomen onder de algemene voorwaarden hierna. Wij aanvaarden geen andersluidende voorwaarden die vermeld zijn in documenten van onze leveranciers of klanten.

2. Modaliteiten inzake het plaatsen van bestellingen en inzake levering.

2.1 In overeenstemming de met praktijk van het beroep wordt ongeveer 95% van de bestellingen elektronisch geplaatst, zonder dat zij het voorwerp uitmaken van een ondertekening.
Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging aan onze klant te vragen voor bepaalde speciale bestellingen (bv. artikelen die niet in voorraad gehouden worden en die speciaal voor de klant besteld moeten worden in het laboratorium).
2.2 De bestellingen van onze klanten worden door ons geregistreerd binnen de grenzen van de beschikbaarheid van onze voorraad. Daarom behouden wij ons het recht voor om slechts gedeeltelijk te leveren, zonder dat dit voor de klant recht geeft op enige schadevergoeding. Als we slechts een deel van de bestelling kunnen leveren, dan wordt de klant gehouden deze gedeeltelijke levering te aanvaarden.
De niet-geleverde producten worden op een wachtlijst geplaatst, met het oog op een latere levering ervan na het aanvullen van onze voorraad. De klant stemt ermee in deze latere levering te aanvaarden, behalve als hij ons voordien schriftelijk heeft meegedeeld dat hij afziet van het niet-geleverde deel van zijn bestelling.
Een niet-geleverde gedeeltelijke of volledige bestelling kan door de klant slechts geannuleerd worden na het verstrijken van een termijn van 24 uur na de datum van registratie van de bestelling van de klant, zaterdag namiddag, zondag en feestdagen niet inbegrepen.
2.3 De meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet dwingend. Wanneer de klant het recht om een bestelling krachtens de voorlaatste paragraaf van het vorige artikel te annuleren, dan geeft deze annulering geen recht op enige schadevergoeding om welke reden dan ook.
2.4 Bij de levering dient de klant ervoor te zorgen dat een persoon die gemachtigd is om hem te vertegenwoordigen, aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen.
Onze klanten moeten binnen 24 uur (zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen niet inbegrepen) na de levering de conformiteit en de schijnbare toestand van de geleverde goederen controleren alsook het aantal geleverde artikelen. Niet-conforme of beschadigde producten moeten worden teruggestuurd binnen dezelfde termijn (zaterdagmiddag, zondagen en feestdagen niet inbegrepen). Ontbrekende artikelen moeten onze schriftelijk binnen 24 uur worden meegedeeld (zaterdagmiddag, zondag en feestdagen niet inbegrepen). Wij aanvaarden geen onduidelijk en algemeen voorbehoud.
Als de klant de bestelde goederen niet in ontvangst neemt, dan kunnen wij, naar goeddunken, de gedwongen uitvoering van de bestelling voortzetten of een ontbinding eisen met schadevergoeding.
2.5 Wij zijn bevrijd van onze leveringsverplichting of wij hebben het recht om de leveringstermijn op te schuiven, zonder dat ons schuld treft, in geval van overmacht, dit wil zeggen bij elke gebeurtenis buiten de wil van de leverancier of elke gebeurtenis die gedeeltelijk buiten zijn controle valt.
Worden met name beschouwd als conventionele oorzaken van overmacht, arbeidsconflicten, vertragingen in de levering van onze leveranciers, situaties van onrust, brand, natuurrampen, gebeurtenissen die een invloed hebben op de transportmiddelen, de organisatorische problemen binnen onze onderneming zoals de afwezigheid van personeel, voorraadtekort, stroomuitval, computerstoring, enz.. We moeten de onvoorspelbaarheid of de onweerlegbaarheid van de verstorende gebeurtenis niet kunnen aantonen.
2.6 Het transport van goederen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de transporteur, voor ons eigen risico. Transport tussen apotheken dat ons toevertrouwd wordt op verzoek van een apotheker vindt echter plaats voor risico van deze laatste. Transporten tussen apotheken zullen slechts uitgevoerd worden als ze vergezeld gaan van de officiële door CERP NV ter beschikking gestelde transferbons. Elke verzending zal het voorwerp uitmaken van een forfaitaire facturering. De levering vindt plaats wanneer de goederen gelost zijn in de apotheek. Wanneer de apotheker ons vraagt om in een ander lokaal te leveren dan in de apotheek, dan vindt deze levering plaats onder de verantwoordelijkheid van de apotheker.
2.7 Voor de door ons verkochte producten zijn wij tussenpersonen tussen de producenten en het niveau van de detailhandel. Bij een product met een gebrek zijn wij slechts aansprakelijk als bewezen is dat het product door ons verkocht werd en dat het gebrek te wijten is aan een foute opslag of behandeling door ons.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor enig gebrek in het product zelf. Mocht er schade toegebracht worden aan een consument, dan kan deze een rechtstreekse vordering instellen tegen de fabrikant, op basis van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met gebreken.
Behalve wanneer wij belast worden met een bijzondere dienstverlening, die het voorwerp is van een uitdrukkelijk schriftelijk contract, worden de door onze afgevaardigden gegeven adviezen en raadgevingen louter gegeven ter informatie, zonder enige verbintenis onzerzijds. Deze adviezen of raadgevingen worden gratis gegeven, tenzij anders is overeengekomen. Zij stellen ons op geen enkele manier aansprakelijk.

3. Aankoopvolume. (wachtdienst uitgesloten)

3.1 Om de rendabiliteit van de werkingskosten te garanderen, moet elke klant iedere maand een minimale effectieve omzet van € 5.000 excl. btw realiseren.
3.2 Wordt deze maandelijkse minimale drempel niet bereikt, dan behoudt CERP NV zich het recht voor zijn bevoorrading als volgt te beperken: 1 levering per dag van maandag tot vrijdag, geen financiële en commerciële voordelen, betaling via automatische bankdomiciliëring op 5 dagen factuurdatum, facturatie van maandelijkse logistieke forfaitaire kosten van € 100 exclusief btw per klantaccount.
3.3 Ongeacht de punten in punt (3.2) behoudt CERP NV zich het recht voor: de levering te vervangen door de terbeschikkingstelling van de bestelling op de zetel van het CERP-agentschap van voorbereiding en een contante betaling te eisen bij de afhaling van de goederen, wegens occasionele bestellingen die synoniem zijn met uiterst lage maandelijkse omzetcijfers.

4. Prijs.

4.1 De aan de klant gefactureerde prijs is het tarief dat van kracht is bij de bestelling van de goederen;
Onze offertes zijn slechts bindend voor ons als we uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat we erdoor gebonden zijn. Onze prijzen zijn vastgesteld ter indicatie, zonder verbintenis van onze kant.
4.2 De toekenning van de commerciële kortingen is afhankelijk van de ontvangst door CERP NV, op de overeengekomen vervaldatums, van heel het bedrag van alle tijdens het kalenderjaar uitgegeven facturen die het recht geven op deze commerciële kortingen en van de naleving van het contractuele aankoopvolume en het niet-bestaan van latere onbetaalde facturen, waarbij deze automatisch verrekend zullen worden met ieder door de klant verschuldigd bedrag. Elke betwisting in verband met de toegekende commerciële kortingen moet, op straffe van verval, bij aangetekende brief geformuleerd worden binnen 30 dagen na mededeling aan de klant van de genoemde kortingen.

5. Betalingsmodaliteiten van de facturen

5.1 Al onze facturen zijn betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. De betalingsmodaliteiten van onze facturen worden vastgesteld in specifieke overeenkomsten. Bij het ontbreken van dergelijke specifieke overeenkomst, zijn onze facturen, zonder korting, per overschrijving betaalbaar op de onze facturen vermelde datum, dit is 15 dagen na factuurdatum. In geval van vertraging in de betaling hebben wij het recht om leveringen op te schorten.
Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag zal, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, leiden tot een verwijlinterest tegen een conventioneel percentage van 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is.
De verschuldigde bedragen zullen verhoogd worden met een forfaitaire niet te verlagen vergoeding voor administratieve kosten, gelijk aan 15% van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van € 125 op grond van art. 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
5.2. Er bestaat geen rekening-courant tussen onze klanten en ons. De door onze klanten gedane betalingen worden eerst toegerekend op de verwijlinteresten die van rechtswege verschuldigd zijn in overeenstemming met artikel 12 hierna en vervolgens op onze facturen, te beginnen met de oudste onbetaalde gebleven factuur.
5.3 Alleen betalingen die gedomicilieerd zijn op een termijn van minder dan 30 dagen na factuurdatum geven recht op een financiële korting. Bij weigering van de bankdomiciliëring zal het bedrag van de financiële kortingen dat gelijk is aan de op de vervaldatum niet betaalde facturen doorberekend worden aan de klant.

6. Vertraging in de betaling

6.1 Elke vertraging in de betaling of elke wanbetaling kan leiden tot:

 • De aanrekening van beheerskosten, bovenop de hierboven vermelde interesten en vermeerderingen, van 38 euro excl. btw per opgave van onbetaalde facturen.
 • De opheffing van de commerciële voordelen vanaf de eerste onbetaalde factuur.
 • De opheffing zonder meer van de commerciële voordelen vanaf de tweede onbetaalde factuur.
 • De opheffing zonder meer van de financiële voordelen.
 • De volledige opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen zonder dat CERP NV een voorafgaande ingebrekestelling naar de klant dient te sturen.
 • De onmiddellijke betaling bij de afhaling van de artikelen, via een elektronische betaalterminal, zonder zich te kunnen beroepen op enige korting. Daarnaast zal deze procedure van tegen-betaling het voorwerp uitmaken van een maandelijkse forfaitaire betaling van € 100 excl. btw per klantaccount.
 • In het geval van collectieve procedures zal CERP NV een forfaitaire productievergoeding voor een bedrag van € 1000 excl. btw invorderen om de bijhorende kosten te dekken.

6.2 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt elke andere factuur of wissel, ook al is deze niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook indien de klant zijn apotheek overdraagt, in welk geval de overdracht ons gemeld moet worden voor enigerlei betaling door de overnemer, ongeacht of het gaat om een overdracht in de vorm van bedrijfsactiva dan wel in de vorm van maatschappelijke aandelen. In dit laatste geval geeft de klant ons onherroepelijk de volmacht om van de overnemer de ons verschuldigde bedragen in te vorderen en dit na aftrek van de opdrachtsprijs.
6.3 In geval van laattijdige betaling van ten minste twee facturen op de overeengekomen vervaldag, van weigering van wissels of van een geretourneerde bankdomiciliëring, hebben wij het recht om uw tariferingsdienst in kennis te stellen van de overdracht van uw schuldvordering in ons voordeel tegen de genoemde dienst, ten belope van de onbetaalde bedragen in hoofdsom, interesten en kosten. Deze overdracht wordt geacht door u aanvaard te zijn door de eenvoudige kennisgeving ervan aan de tariferingsdienst en u verbindt zich ertoe om, op ons verzoek, de kennisgeving van overdracht te ondertekenen die naar de tariferingsdienst gestuurd wordt.
6.4 Wanneer wij een betaling per wissel aanvaarden, dan leidt deze betaling niet tot schuldvernieuwing en blijven de onderhavige voorwaarden volledig van toepassing.

7. Clausule van eigendomsvoorbehoud

7.1 CERP NV behoudt de eigendom van de verkochte goederen tot de effectieve betaling van de volledige prijs in hoofdsom en toebehoren.
7.2 Bij niet-betaling binnen 48 uur na een zonder resultaat gebleven ingebrekestelling zal de verkoop van rechtswege beëindigd worden als CERP NV dat nodig acht. CERP NV kan dan de teruggave van zijn goederen eisen onverminderd enigerlei rechtsvorderingen.
7.3 De klant heeft het recht om, in het kader van de normale exploitatie van zijn activiteit, de geleverde goederen door te verkopen, maar hij mag ze niet verpanden noch de eigendom ervan overdragen bij wijze van waarborg.
7.4 Bij een overdracht van de apotheek verbindt de klant zich ertoe aan CERP NV onmiddellijk het deel van de voorraad te betalen dat nog verschuldigd is, CERP NV in kennis te stellen van de overdracht en de koper in kennis te stellen van een clausule van eigendomsvoorbehoud om CERP NV in staat te stellen eventueel zijn recht van terugvordering op de prijs uit te oefenen.

8. Bevoegdheidsbeding

Al onze verkoop en prestaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.